Altera

Regulamin sklepu internetowego www.maxaltera.pl

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.maxaltera.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.maxaltera.pl  jest prowadzony przez firmę:

PHU ALTERA

 
95-100 Zgierz, Parzęczewska 52/10

Nip. 947-150-88-72
Regon 471589574

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy PHUALTERA zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Józef Jerzy Pocałuń z siedzibą w Zgierzu, ul. Parzęczewska 52 lok.10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9471508872, numer statystyczny REGON 471589574.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: phualtera@gazeta.pl, phualtera2@gazeta.pl, biuro@maxaltera.pl  telefonu 783605000
3. Pojęcie „Punkt Odbioru Towarów” użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” oznacza miejsce, w którym kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru. Wykaz Punktów Odbioru Towarów: 95-100 Zgierz, Parzęczewska 52 lok.10.

 

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

a.      Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym, korzystającym z opcji „Kup Teraz”, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji.

b.    Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sklep Internetowy otrzymują informacje przekazane Sklepowi Internetowemu przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
c. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
d. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym mu dowodzie zakupu (paragon lub faktura VAT).III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki - w tym podatek VAT - oraz koszt gospodarowania odpadami (KGO).
2. Sklep Internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:
• przelew na rachunek bankowy - kupujący dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu Internetowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego,
• płatność gotówką za pobraniem - wybierając tą metodę kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania w wysokości określonej na aukcji. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku dostawy realizowanej przez K-EX Sp. z o.o. maksymalna kwota pobrania wynosi 20.000 zł.
• płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Towarów, gdzie kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru,


IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY
1. W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:
• odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat.
• przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy K-EX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.
2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Termin dostawy przesyłki wynosi do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy - w godzinach 8-16. Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg. do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej pow. 30 kg. dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy. Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi oraz wielkości przesyłki i podane są przy każdym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.
3. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
4. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU
1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny
i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2
i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres phualtera@gazeta.pl lub phualtera2@gazeta.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania Towaru.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego tj. PHU ALTERA, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 52 lok 10, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:
• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
• w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
• w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
• w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
• w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
• w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
• zawartych w drodze aukcji publicznej,
• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJE
1. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: phualtera@gazeta.pl, phualtera2@gazeta.pl
3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
• Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
• Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
• Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
3. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.
6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.
7. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

IX. ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH
1. Zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu w celach określonych w pkt 4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zbiór danych osobowych klientów Sklepu Internetowego został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3. Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych kupujących: imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy telefonu
4. Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w następujących celach: należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres, rozpoznania składanych reklamacji, wysyłania newsletterów kupującym, którzy wyrazili na to zgodę.
5. Sklep Internetowy przekazuje dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez PayU S.A. procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.
6. Kupujący ma prawo wglądu w jego przechowywane przez Sklep Internetowy dane osobowe oraz żądania ich zmiany lub usunięcia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej phualtera znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego archiwalne wersje.
2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu  obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
4. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
5. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


PHU ALTERA
UL. Parzęczewska 52/10
95-100 Zgierz
TEL:  783605000
E-MAIL: phualtera2@gazeta.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym, korzystającym z opcji „Kup Teraz”, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sklep Internetowy jest automatycznie powiadamiany przez Serwis Allegro.
2. Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sklep Internetowy otrzymują informacje przekazane Serwisowi Allegro przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
3. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
4. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym mu dowodzie zakupu (paragon lub faktura VAT).

8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych kupujących określone zostały w „Polityce prywatności” - Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Józef Jerzy Pocałuń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU ALTERA Józef Jerzy Pocałuń z siedzibą w Zgierzu ul. Parzęczewska 52 lok. 10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 9471508872 oraz numer statystyczny REGON 471589574.

 

Zbiór danych osobowych Kupujących – osób fizycznych o nazwie „Klienci PHUALTERA” został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Kupujących:

a) nazwiska i imiona,

b) NIP

c) adres zamieszkania lub pobytu,

d) numer telefonu,

e) adres poczty elektronicznej,

 

Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupujących  wyłącznie w celu i zakresie określonym w Regulaminie. 

Dane osobowe Kupujących są również wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu w przypadku rozpatrywania reklamacji.

Zebrane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Sklep Internetowy jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy o ochronie danych osobowych.

Kupującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.  

Kupujący może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupujących, jeżeli jest to: 

a)             niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu,

b)             niezbędne do ustalenia prawidłowości rozliczeń pomiędzy nim a Kupującym,

c)             niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Kupujących z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep Internetowy,

d)             dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Sklep Internetowy stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowych Kupujących ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów

eBiuletyn-Newsletter